مرور برچسب

مدروکسی پروژسترون و تنظیم قاعدگی

نحوه مصرف مدروکسی پروژسترون داروی مدروکسی پروژسترون را دقیقاً طبق تجویز پزشک مصرف کنید، تمام دستورالعمل های روی برچسب نسخه خود را دنبال کنید. این دارو را در مقادیر بیشتر یا کمتر یا بیش از مدت توصیه شده مصرف نکنید. مدروکسی پروژسترون معمولاً فقط چند روز متوالی در هر ماه تجویز می شود. ممکن است…
ادامه مطلب ...