مرور برچسب

انسداد آزواسپرمی

درمان آزواسپرمی درمان باروری به نوع خاص آزواسپرمی و علت مشکل بستگی دارد. همچنین وضعیت باروری همسر زن نیز گزینه های درمانی را تعیین می کند. درمان هرگونه عفونت طولانی اگر عفونت فعال وجود داشته باشد ، باید قبل از در نظر گرفتن سایر روشهای درمانی ، این مشکل را درمان کرد. در حالی که برخی از مردان از…
ادامه مطلب ...