مرور برچسب

تعداد نرمال اسپرم در آزمایش

هنگامی که یک آزمایشگاه، نمونه مایع منی شما را دریافت کرد ، آن را زیر میکروسکوپ بررسی می کند. در این صورت اطلاعات زیادی فراهم می شود ، از جمله: تعداد اسپرم (غلظت) تعداد نرمال اسپرم حداقل 15 میلیون اسپرم در هر میلی لیتر منی است. اگر کمتر از این مقدار داشته باشید ، تعداد اسپرم شما کم در نظر گرفته می…
ادامه مطلب ...